ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

การนำของถ่ายลำทางบก

การนำของถ่ายลำทางบก 
สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. คำร้องขอปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าถ่ายลำ
 2. ใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)
 3. บัญชีสินค้า แบบ ศ.บ. 1 ( CAR MANIFEST )
 4. INVOICE และ PACKING LIST
 5. สัญญาทัณฑ์บน ของผู้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้จดทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำได้ หรือวางหลักประกันตามที่กรมศุลกากรกำหนด
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีดำเนินการแทนผู้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ถ่ายลำ)
 7. ใบขนสินค้าขาออกของประเทศมาเลเซีย
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 • ท่าต้นทาง
  1. ลงทะเบียนรับคำร้องขออนุญาตถ่ายลำสินค้า พร้อมใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9) และเอกสารประกอบ
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารพร้อมบันทึกเสนออนุมัติ
  3. ทำสัญญาทัณฑ์บนหรือวางหลักประกันตามที่กรมศุลกากรกำหนด
  4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล CAR MANIFEST และข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายลำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
  5. เจ้าหน้าที่บันทึกตัดบัญชี (ต้นทาง) โดยระบบจะกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ให้โดยอัตโนมัติ
  6. ตรวจสอบจำนวนหีบห่อ เครื่องหมาย เลขหมาย และมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว (กศก.) (กรณีมีการสุ่มตรวจ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ให้ตรวจโดยใช้เครื่อง X-Ray)
  7. เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลการตรวจปล่อยสินค้าถ่ายลำและการส่งมอบสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
  8. ด่านศุลกากรต้นทางออกหนังสือแจ้งการขนย้ายสินค้าถ่ายลำให้หน่วยงานปลายทางทราบ
  9. ส่งมอบใบขนฯ พร้อมสินค้าให้กับผู้ขอถ่ายลำ เพื่อนำไปรับบรรทุก ณ หน่วยงานปลายทาง
 • ท่าปลายทาง
  1. ผู้ขอถ่ายลำยื่นใบขนสินค้าถ่ายลำ พร้อมกับสินค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวนหีบห่อ เครื่องหมาย เลขหมาย และสภาพดวงตราตะกั่ว
  3. เจ้าหน้าที่ทำการรับบรรทุกสินค้าถ่ายลำ และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  นายด่านศุลกากรปัตตานี
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:44:48
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร