ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CANET)

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ปกหน้าและปกหลัง (สีเขียว) และใบต่อ (สีขาว)
 2. แบบส่งออกและแบบนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง)
 3. แบบนำเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว) และ
 4. แบบผ่านแดนขาเข้าและแบบผ่านแดนขาออก (สีฟ้า)
ขั้นตอนการดำเนินการ
  พิธีการส่งออกภายใต้ระบบระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
  1. ผู้ส่งออกยื่นเอกสารแบบส่งออกและแบบนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง) ทั้งต้นขั้ว (EXPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ แต่ไม่ต้องยื่นบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือบัญชีรายละเอียดสินค้า (Packing List) โดยผู้ส่งของออกจะต้องสำแดงรายละเอียดไว้ในแบบส่งออก และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก
  2. กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทำการตรวจปล่อยสินค้า หรือชำระอากรแล้วแต่กรณี
  พิธีการนำของกลับเข้ามาภาใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
  1. ผู้นำเข้ายื่นเอกสารแบบนำกลับเข้ามา (สีเหลือง) ทั้งต้นขั้ว (RE-IMPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (RE-IMPORTATION VOUCHER) ใบสั่งปล่อย และเอกสารประกอบต่อสำนักงานหรือด่านศุลกากรที่นำเข้า
  2. กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร หากถูกต้องตรงกับการส่งออกจะพิจารณาอนุมัติการยกเว้นอากร แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้นำเข้าไปทำการตรวจปล่อยสินค้า ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขา
  พิธีการนำเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
  1. ผู้นำเข้ายื่นเอกสารแบบนำเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (IMPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (IMPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่นำเข้า
  2. กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปชำระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
  พิธีการส่งของกลับออกไปภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
  1. ผู้ส่งออกยื่นเอกสารแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (RE-EXPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (RE-EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก
  2. กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทำการชำระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  เอกสารค้ำประกัน (A.T.A. CARNET)
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  นายด่านศุลกากรปัตตานี
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:41:59
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร