ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

การนำเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก

การนำเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  หนังสือเดินทาง (PASSPORT) และหรือ บัตรผ่านแดน (BORDER PASS)
หลักเกณฑ์
 1. กรณีเงินตราต่างประเทศ
 2. ผู้เดินทางซึ่งนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 USD หรือเทียบเท่า ออกไปหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านด่านศุลกากรทุกแห่ง
 3. กรณีเงินตราไทย
 4. ผู้เดินทางสามารถนำติดตัวเดินทางออกไปประเทศมาเลเซียได้ไม่เกินคนละ 500,000 บาท ในกรณีนำเข้าสามารถนำเข้าได้ไม่จำกัดมูลค่า
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • กรณีเงินตราต่างประเทศ
  • ผู้เดินทางต้องกรอกรายละเอียดในแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศ ณ จุดรับแจ้งที่ด่านพรมแดน ฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
  • เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจนับจำนวนเงินต่อหน้าผู้สำแดง เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงตามสำแดงให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา ชื่อ ตำแหน่ง และเลขรหัสบุคลากร ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนซ้ายของแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศ มอบสำเนาให้ผู้สำแดงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กรณีเงินตราไทย
  1. ผู้เดินทางที่นำเงินตราไทยออกไปมาเลเซีย มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และนำหลักฐานการได้รับอนุญาต (ธต.5) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะที่ผ่านด่านศุลกากรออกไปนอกราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  นายด่านศุลกากรปัตตานี
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:38:23
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร