ด่านศุลกากรปัตตานี
 

พิธีการทางศุลกากร

การนำของเข้าทางอากาศยาน

การนำของเข้าทางท่าอากาศยาน 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ใบขนสินค้าขาเข้า
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing Listing)
 4. ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill)
 5. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premiom Invoice) (ถ้ามี)
 6. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
 7. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
 8. A.T.A. CARNET กรณีนำเข้าชั่วคราว
 9. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า แคทตาล็อก
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงานการตรวจปล่อยของขาเข้า
 1. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่ง "ยกเว้นการตรวจ" ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะบันทึกข้อมูล ไม่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Green Line ) พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาเข้าเป็น "ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมส่งมอบของ" โดยอัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการสั่งปล่อยเพื่อส่งมอบของให้ผู้นำของเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสารของผู้นำเข้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ว่าสำแดงครบถ้วนถูกต้องตรงกันแล้วจึงบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนส่งมอบของให้กับผู้นำเข้า
 2. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่ง "ให้เปิดตรวจ" ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะบันทึกข้อมูล ต้องตรวจสอบพิกัด ราคาและของ (Red Line) เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเอกสารของผู้นำเข้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ โดยตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการกำหนดราคาศุลกากร เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อนส่งมอบของให้กับผู้นำเข้า
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวง
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ตุลาคม 2559 16:28:21
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร