ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

พิธีการเรือค้าชายฝั่ง

พิธีการเรือค้าชายฝั่ง 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  เรือที่จะทำการค้าชายฝั่งและผู้ที่จะทำการค้าชายฝั่งได้นั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 • การแจ้งเรือเข้า
  1. ยื่นแบบใบแนบ 11 พร้อมสมุดบัญชีสินค้าประจำเรือ (CARGO BOOK) และก่อนที่เรือเริ่มทำการขนถ่ายสินค้าและไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างใดก็ตาม ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เรือค้าชายฝั่งมาถึงท่า จึงจะเริ่มทำการได้ ถ้าเรือเข้ามาถึงท่าในวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการไม่ประสงค์จะทำการขนถ่ายก็ผ่อนผันให้นายเรือไม่ต้องยื่นใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างธรรมดาภายใน 24 ชั่วโมง แต่นายเรือจะต้องยื่นใบอนุญาตปล่อยสินค้าก่อนเวลา 10.00 น. ในวันแรกที่เปิดที่ทำการศุลกากร
  2. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตรวจรับเรือและลงชื่อในสมุดบัญชีสินค้าสำหรับเรือและใบรายงานเรือเข้า (ใบแนบ 11)
  3. ขนถ่ายสินค้าขาเข้า
 • การแจ้งเรือออก
  1. ก่อนเรือค้าชายฝั่งจะออกจากท่าแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ภายในราชอาณาจักร นายเรือต้องยื่นใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา (ใบต่อท้ายใบแนบ 11 แบบที่ 376) เป็นฉบับคู่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่ศุลกากรลงลายมือชื่อและประทับตราใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างธรรมดาเมื่อนายเรือได้ชำระค่าธรรมเนียมปล่อยเรือและค่าธรรมเนียมประภาคารเรียบร้อยแล้ว และให้คืนต้นฉบับแก่นายเรือ
  2. บรรดาเรือที่ออกไปไม่ว่าจะมีสินค้าหรือมีแต่อับเฉา ก็ต้องมีใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา
  3. เรือค้าชายฝั่งทุกลำ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเรือชนิดใดจะต้องมีสมุดบัญชีสินค้าประจำเรือ (CARGO BOOK) ตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 บันทึกข้อความรายละเอียดในการเดินเรือทุกเที่ยวแจ้งประเภท ปริมาณสินค้าที่บรรทุก วัน เดือน ปี และท่าที่ออกเรือกับวัน เดือน ปี และท่าที่เรือไป ถึงและที่ถ่ายสินค้าออก ชื่อนายเรือ ชื่อผู้บรรทุก และชื่อผู้รับของปลายทางเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย โดยใช้สมุดที่กรมศุลกากรจัดพิมพ์
  4. เมื่อเรือค้าชายฝั่งบรรทุกสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้วให้นายเรือบันทึกรายการสินค้าไว้ในสมุดบัญชีสินค้าประจำเรือ และถ้าเป็นสินค้าที่ต้องทำใบขนสินค้าชายฝั่งก็ให้ลงเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าวไว้ด้วยกับให้บันทึกรับรองไว้ในตอนสุดท้ายของรายการสินค้ามีข้อความว่า ?ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสินค้าตามรายการทั้งหมดนี้ถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ? แล้วลงลายมือชื่อ นายเรือและวัน เดือน ปี ไว้ด้วย เจ้าหน้าที่ต้องตรวจก่อนรับรองสมุดบัญชีสินค้าประจำเรือ
ค่าใช้จ่าย
 1. ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
 2. ค่าธรรมเนียมปล่อยเรือ 100 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมประภาคาร เรียกเก็บตามระวางบรรทุกของเรือตามจำนวนรียีสเตอร์ตัน เฉพาะเรือเกิน 35 ตัน ตันละ 12 สตางค์
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบแนบ 11 (ใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา)
 2. สมุดบัญชีสินค้าประจำเรือ
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  นายด่านศุลกากรปัตตานี
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:39:55
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร