ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

การติดต่องานสืบสวนและปราบปราม

การติดต่องานสืบสวนและปราบปราม 

 สถานที่ติดต่อและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายศุลกากร
  ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม

  ด่านศุลกากรปัตตานี 344 ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  94000

งานสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรปัตตานี ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
  การรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายศุลกากร ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินสินบนจำนวน 30 % จากเงินค่าขายของกลางหรือจากเงินค่าปรับจากการตรวจสอบการกระทำความผิด การแจ้งเบาะแสจึงมีความปลอดภัยสูง และถือเป็นการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีอย่างหนึ่ง
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายศุลกากร สามารถติดต่อฝ่ายป้องกันและปราบปรามด่านศุลกากรปัตตานี ได้ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย หรือติดต่อด้วยตนเอง
ขั้นตอนการติดต่องานสืบสวนและปราบปราม
 1. บันทึกใบแจ้งความนำจับ (แบบที่ 306ก.) โดยทำเป็น 2 ฉบับ ต้นฉบับสำหรับผู้รับแจ้งความนำจับ และคู่ฉบับสำหรับผู้แจ้งความนำจับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 2. ใบแจ้งความนำจับ หรือจดหมาย หรือโทรเลข ที่ถือว่าเป็นใบแจ้งความนำจับหรือ บันทึกการ รับแจ้งความทางโทรศัพท์ตามลงเลขหมายทะเบียนควบคุม
 3. ผู้รับแจ้งความนำจับส่งสำเนาเอกสารที่ได้รับรองความถูกต้องแล้วนั้นไว้เป็นหลักฐานควบคู่ กับทะเบียนควบคุม
 4. ในกรณีที่ไม่อาจทำใบแจ้งความนำจับ เช่น เป็นการแจ้งโดยทางจดหมาย หรือโทรเลขให้ถือว่าจดหมายเป็นใบแจ้งความนำจับในกรณีที่ได้แจ้งความนำจับทางโทรศัพท์ ผู้รับแจ้งจะบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานแล้ว ถ้าประสงค์จะขอรับเงินสินบนให้ติดต่อกับผู้รับแจ้งเพื่อทำใบแจ้งความตามข้อ 1 ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งทางโทรศัพท์
 5. ผู้รับรองในใบแจ้งความนำจับ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรตำแหน่งนายตรวจศุลกากรหรือ เทียบเท่า หรือนายด่านศุลกากรหรือผู้รักษาการแทนขึ้นไป หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานศุลกากรและต้องเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในเขตที่มี การแจ้งความนำจับ
 6. ผู้แจ้งความนำจับต้องยื่นคู่ฉบับใบแจ้งความนำจับต่อด่านศุลกากรที่ดำเนินคดีและเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล เพื่อตรวจสอบกับต้นฉบับก่อนเบิกสินบนรางวัล
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ นายด่านศุลกากรปัตตานี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย     
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:47:06
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร