ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

พิธีการนิคมอุตสาหกรรม

พิธีการนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการเสรี 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องมาแสดง
 1. ใบขนสินค้าขาเข้า
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing Listing)
 4. ใบตราส่งสินค้า Bill of Lading)
 5. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) (ถ้ามี)
 6. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
 7. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร
 8. แบบ IEAT-I-02 และ IEAT I -05 กรณีนำเข้าจากต่างประเทศเข้าเขตประกอบการเสรีโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตาม พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 9. แบบ IEAT-1-02 และ IEAT 1-06 กรณีของนำเข้าจากในประเทศเข้าเขตประกอบการเสรี และขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร
 10. แบบ IEAT-E-02 กรณีนำของออกจากเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร
 11. แบบ กศก.122 กรณีนำของในประเทศเข้าเขตประกอบการเสรี โดยผู้ขายในประเทศ ไม่ขอรับสิทธิใดๆ
 12. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้าแคทตาล๊อก เป็นต้น
ขั้นตอนการนำของเข้าเปิดประกอบการเสรี
 1. เมื่อของมาถึงสำนักงานศุลกากรประจำเขตประกอบการเสรีให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเวรประจำเขตประกอบการเสรี บันทึกในสมุดควบคุมและแจ้งทางโทรสาร(FAX) ให้ท่าที่นำเข้าทราบ ทันทีแล้วตรวจสอบดวงตรา กศก.และ/หรือแถบเหล็กRTC อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่
 2. การตรวจปล่อยสินค้าให้ดำเนินการตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 ภาค 2 โดยอนุโลมและควบคุมการเปิดตู้เพื่อนำของเข้าเก็บในคลังสินค้า
 3. หลักฐานที่ต้องมาแสดง
  1. ใบขนสินค้าขาออก
  2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
  3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
  4. ใบกำกับการขนย้ายสินค้า
  5. แบบ IEAT-E-02 หรือ แบบ กนอ.108(ข) กรณีนำของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
  6. A.T.A. CARNET กรณีนำหรือส่งออกชั่วคราว
  7. ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
ขั้นตอนการนำของออกจากเขตประกอบการเสรี
 1. ให้นักวิชาการศุลกากรเวรประจำเขตประกอบการเสรี ดำเนินการกับใบขนสินค้าขาออกและตรวจปล่อยตามประมวลฯ ภาค 3 โดยอนุโลม
 2. การขนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี ให้นักวิชาการศุลกากรใช้วิธีการมัดลวดประทับตราตะกั่ว กศก. และ/หรือร้อยแถบเหล็ก RTC ให้ผู้ส่งออก จัดทำใบกำกับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์แนบไปพร้อมใบขนสินค้าขาออก
 3. ให้นักวิชาการศุลกากรแจ้งใบการขนย้ายสินค้าให้หน่วยปลายทางทราบทันที
ขั้นตอนการนำออกเพื่อใช้หรือจำหน่ายในประเทศ
 1. ให้นักวิชาการศุลกากรดำเนินการกับใบขนสินค้าขาเข้าเสมือนหนึ่งการนำของเข้าจากต่างประเทศและของนั้นต้องเสียอากรขาเข้าและภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามสภาพราคาและอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันที่นำของออกจากเขตประกอบการเสรี
 2. การขนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรีให้ขนย้ายออกให้หมดภายในวันที่ทำการตรวจปล่อย
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  นายด่านศุลกากรปัตตานี
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:43:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร