ด่านศุลกากรปัตตานี
 

พิธีการทางศุลกากร

การส่งของออกทางเรือ

การส่งของออกทางเรือ 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรภูเก็ต ด่านศุลกากรสตูล ด่านศุลกากรกันตัง ด่านศุลกากรตากใบ
  ด่านศุลกากรกระบี่ ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ด่านศุลกากรสิชล ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ใบกำกับการขนย้ายสินค้า และ/หรือเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้า
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ผู้ส่งออก/ผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทน ยื่นใบขนสินค้าขาออก พร้อมแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ณ ท่าเรือสงขลา(5701) หรืท่าที่จะส่งออก เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการผ่านพิธีการฯ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว
 2. ชำระค่าภาษีอากร (กรณีมีค่าภาษีอากร)ให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนชำระ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม กับเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ด่านศุลกากรสงขลา เมื่อออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ข้อมูลใบขนฯ สถานะพร้อมตรวจปล่อย
 3. บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า และส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนกาขนย้ายของเข้ามาถึงสถานีรับบรรทุก
 4. ขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก/และตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า นำสินค้า พร้อมแสดงหรือแจ้งเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้า และใบชั่งน้ำหนักสินค้า (E.I.R) ยื่นเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สถานีตรวจสอบ (Checking Post) เพื่อทำการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า
  1. กรณียกเว้นการตรวจ นำสินค้าเข้าเขตรับบรรทุก และรับบรรทุกลงเรือ
  2. กรณีเปิดตรวจ นำสินค้าไปยังจุดตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ
   1. หากถูกต้องตามสำแดงในใบขนนำสินค้าขาออก นำเข้าเขตรับบรรทุกและรับบรรทุกลงเรือ
   2. หากไม่ถูกต้องตามสำแดงในใบขนสินค้าขาออก ส่งดำเนินคดี
 5. การรับบรรทุกของส่งออกระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการประมวลผลการรับบรรทุกโดยอัตโนมัติหลังจากแจ้งรายงานเรือออก
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบขนสินค้าขาออก
 2. ใบกำกับการขนย้ายสินค้า
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 15:32:55
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร