ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

การตรวจรับรองสินค้าที่ขอคืนภาษี

การตรวจรับรองสินค้าที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท่าอากาศยาน

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องมีลักษณะดังนี้
 1. ไม่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย ถึง 180 วันในปีภาษี
 2. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกจากประเทศไทย
 3. เดินทางออกจากประเทศไทยโดยเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำที่ทำการศุลกากรขาออก ทำหน้าที่ตรวจรับรองสินค้าที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ จุดตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ก่อนที่ผู้โดยสารจะนำของเข้า CHECK IN ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน โดยสิ่งที่ผู้โดยสารผู้มีประสงค์จะขอภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจะต้องเตรียมสิ่งดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจ
  1. หนังสือเดินทาง
  2. ใบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10)
  3. ใบกำกับภาษีตัวจริงของสินค้าที่ซื้อ
  4. สินค้าที่ซื้อมาและจะขอภาษีคืน
  เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นผู้รับรองสินค้าที่ผู้โดยสารซื้อจากประเทศไทย และเดินทางออกไปยังต่างประเทศ จะได้รับคืน VAT ผู้โดยสารต้องดำเนินการดังนี้
  1. ผู้โดยสารยื่นหนังสือเดินทางและใบคำร้องขอคืน VAT (แบบฟอร์ม ภ.พ.10) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบว่าสินค้าเป็นชนิดเดียวกับที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ภ.พ.10 โดยลงนามชื่อกำกับไว้
  2. เงื่อนไขการขอคืน VAT มีดังนี้
   • เป็นการซื้อสินค้าในแต่ละวันจากร้านค้าเดียวกันที่มีเครื่องหมาย VAT REFUND ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป โดยจะขอคืนภาษีได้ ต้องรวมเงินตามแบบ ภ.พ. 10 ทุกฉบับไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
   • กรณีสินค้าชิ้นเล็กราคาแพงประเภทอัญมณี ที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือทองรูปพรรณนาฬิกา แว่นตา หรือปากกา หลังผ่านการตรวจประทับตราจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ให้นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อตรวจสินค้าอีกครั้งหนึ่ง ณ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว หลังผ่านด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองออกไปแล้ว
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบฟอร์มที่ใช้
  ภ.พ. 10
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 10:33:55
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร