ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

การติดต่องานการเงินและการคลัง

การติดต่องานการเงินและการคลัง

สถานที่ติดต่อ

  ด่านศุลกากรปัตตานี

  344  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  94000

งานการเงินและบัญชี ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
 1. การรับชำระ/วางประกันค่าภาษีอากรและรายได้ทุกประเภท
 2. การคืนค้ำประกันค่าภาษีอากร กรณีค้ำประกันเงินสดและหนังสือค้ำประกัน
ขั้นตอนการรับชำระ/วางประกันค่าภาษีอากร และรายได้ทุกประเภท
 1. ผู้มาติดต่อยื่นเอกสารเลขที่ใบขนสินค้าหรือเอกสารอื่น เพื่อขอชำระเงินพร้อมเงินสด หรือเช็ค หรือบัตรภาษี หรือหนังสือค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจำนวนเงินหรือเอกสารแทนตัวเงิน
 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบใบเสร็จรับเงินแก่ผู้มาติดต่อไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนการคืนค้ำประกันค่าภาษีอากร
 1. ขอรับหนังสืออนุมัติคืนค้ำประกันจากงานพิธีการด่านศุลกากร
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและขออนุมัติถอนเงินประกันซึ่งนำฝากคลังจังหวัด (กรณีวางประกันเงินสด)
 3. แจ้งผู้มาติดต่อรับคืนเงินค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
 4. คืนเงินค้ำประกันด้วยเช็ค หรือหนังสือค้ำประกันแก่ผู้มาติดต่อ แล้วแต่กรณี
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ นายด่านศุลกากรปัตตานี                
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:48:52
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร