ด่านศุลกากรปัตตานี
 

พิธีการทางศุลกากร

การนำของเข้าทางไปรษณีย์

การนำของเข้าทางไปรษณีย์ 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และ
  1. บุคลธรรมดา นำบัตรประจำตัว หรือหลักฐานสำคัญประจำตัวอย่างอื่นมาแสดง
  2. นิติบุคคล นำหลักฐานตาม 1.1 และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้รับของต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามมาแสดง
 2. ถ้าผู้รับไปรับของด้วยตอนเองไม่ได้ ให้ลงนามมอบฉันทะ(มอบอำนาจ) และให้ผู้รับมอบฉันทะ(มอบอำนาจ) นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ(มอบอำนาจ)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ยื่นหลักฐาน ที่หน่วยธุรการเพื่อลงทะเบียนรับและกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจของในระบบศุลกากรไปรษณีย์
 2. ตรวจสอบสินค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดกล่องพัสดุไปรษณีย์ต่อหน้าผู้รับสิ่งของฯเพื่อประเมินราคาสิ่งของทางไปรษณีย์
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกการตรวจ/ประเมินบัญชีกำกับไปรษณีย์ ในระบบศุลกากรไปรษณีย์
  1. กรณีไม่มีภาระค่าภาษีให้ลงนามรับสิ่งของในสมุดทะเบียนคุมไปรษณีย์ และคำรับรองการได้รับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
  2. กรณีมีภาระภาษีให้ชำระภาษี(อากรปากระวาง) ให้เรียบร้อย แล้วลงนามรับสิ่งของในสมุดทะเบียนคุมไปรษณีย์(ทั้งนี้ ราคาสินค้าพึงประเมิน FOB ไม่เกิน 40,000 บาท สามารถชำระอากรได้ทันที)
  3. กรณีราคาสินค้าพึงประเมิน FOB เกิน 40,000 บาท ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าทางระบบ E-Import แล้วยื่นชำระภาษีอากรเช่นเดียวกับการนำของเข้าปกติ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจสินค้าเข้าในระบบ E-Import และให้ผู้รับสิ่งของ ลงนามรับสิ่งของในสมุดทะเบียนคุมไปรษณีย์
 4. รับมอบสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 15:20:24
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร