ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

การติดต่องานคดี

การติดต่องานคดี

สถานที่ติดต่อ

  ด่านศุลกากรปัตตานี 344 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  เอกสารเกี่ยวกับคดี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
  ความผิดคดี ด้านพิธีการศุลกากร (สำแดงเท็จ, สำแดงเท็จหลีกเลี่ยงอากร, ปฏิบัติพิธีการไม่ถูกต้อง,หรืออื่น ๆ)
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ส่งเรื่องให้งานคดีพิจารณา
 2. เจ้าหน้าที่คดีตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความผิด
 3. ผู้ประกอบการ, ผู้นำเข้า ผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
  • ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากมี)
  • ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา (หากมี)
  • ตรวจสอบเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้อง (หากมี)
 4. เจ้าหน้าที่คดี พิจารณาสั่งคดีตามเกณฑ์ระงับคดีที่กรมกำหนด เพื่อชำระค่าปรับและ/หรือชำระภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน
 5. กรณีคดีที่ไม่อาจรับทำความตกลงระงับคดีได้ด้วยเหตุอื่น หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้านคดี เจ้าหน้าที่คดีรวบรวมพยานหลักฐานส่งดำเนินคดีตามกฎหมายจนกว่าคดีถึงที่สุด
ความผิดคดีด้านการลักลอบหนีศุลกากรหรือเกี่ยวข้องกับการลักลอบหนีศุลกากร
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด จับกุมผู้ต้องหาและของกลาง
 2. กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกุม นำส่งพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่อำนาจการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากกรณีผู้ต้องหาไม่ขอต่อสู้คดีในชั้นศาลมีความประสงค์ระงับคดีในชั้นศุลกากร ชอบที่จะยื่นคำร้องขอทำความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากรได้ตามเกณฑ์ ที่กรมกำหนด
 3. กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้ตรวจพบความผิดและจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางผู้จับกุมนำส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งงานคดีด่านฯดำเนินการตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของกลาง
  ของกลางในความผิดตามกฎหมายศุลกากรต้องส่งมอบให้อยู่ในความอารักขาของพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งหมายถึงด่านศุลกากรที่ใกล้ที่สุดหรือด่านศุลกากรที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเก็บรักษาและดำเนินการจัดเก็บของกลางแทนกรมศุลกากร
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ นายด่านศุลกากรปัตตานี                 
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:47:59
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร