ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

พิธีการนำของเข้า

การนำของเข้าทางบก

พิธีการนำของเข้าทางบก 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรวังประจัน ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
  ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรเบตง
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ผู้นำเข้า/ตัวแทนออกของ ยื่น Car Manifest
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ผู้นำเข้าหรือตัวแทน จัดทำและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด
 2. ชำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี)
 3. ตัดบัญชีสินค้าเพื่อตรวจปล่อย ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสถานะพร้อมตัดบัญชีเพื่อตรวจปล่อย (0209 ) กับ CAR MANIFEST โดยอัตโนมัติ
 4. การตรวจปล่อยสินค้า
  1. กรณียกเว้นการตรวจ เมื่อชำระค่าภาษีอากรแล้ว/หรือยกเว้นค่าภาษีอากร เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบขนสินค้าที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ และบันทึกส่งมอบ
  2. กรณีเปิดตรวจ เมื่อชำระค่าภาษีอากรแล้วเครื่องจะกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบขนสินค้าที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ และผู้นำเข้า/ตัวแทนออกของจะนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสินค้า พบว่าถูกต้องตรงตามสำแดง จะบันทึกการตรวจและบันทึกส่งมอบ
 5. ผู้นำเข้าหรือตัวแทนรับของนำเข้าจากอารักขาศุลกากร
ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการ
 2. ค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ
แบบฟอร์มที่ใช้
  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

การนำของเข้าทางเรือ

การนำของเข้าทางเรือ 

 สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรภูเก็ต ด่านศุลกากรสตูล ด่านศุลกากรกันตัง ด่านศุลกากรตากใบ
  ด่านศุลกากรกระบี่ ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ด่านศุลกากรสิชล ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าและ/หรือใบขนสินค้า เพื่อขอรับสินค้าจากอารักขาศุลกากร/โรงพักสินค้าขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ผู้นำของเข้า/ตัวแทน จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด แล้วส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง ตรวจสอบ กับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบฯจะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้า ขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 14 หลัก ในสถานะพร้อมชำระค่าภาษีอากร
 2. ชำระค่าภาษีอากร ผู้นำเข้าหรือตัวแทน ชำระค่าภาษีอากร (กรณีมีค่าภาษีอากร) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
  1. ชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยการเงินของด่านศุลกากรสงขลา เมื่อ
  2. ชำระค่าภาษีโดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร
  3. การวางประกันลอย กรณีใบขนสินค้าที่ต้องมีการวางประกัน
  4. กรณีวางประกันของธนาคารหรือหนังสือสัญญาประกันการชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยการเงินของด่านศุลกากรสงขลา
 3. ตัดบัญชีสินค้าเพื่อตรวจปล่อย ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการตรวจสอบ ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสถานะพร้อมตัดบัญชีเพื่อตรวจปล่อยกับบัญชีสินค้าสำหรับเรือโดยอัตโนมัติ
 4. รับของนำเข้าจากอารักขาศุลกากร
  1. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งยกเว้นการตรวจ ให้ผู้นำของเข้ายื่นเอกสารในรูปแบบเอกสารแก่หน่วยบริการศุลกากร เช่น เอกสารแสดงการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆใบอนุญาต/ใบทะเบียน/หนังสืออนุญาตตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะลงลายมือชื่อในใบสั่งปล่อยสินค้า (SLIP) เพื่อไปยื่นต่อโรงพักสินค้า (ท่าเรือ) ขอนำของออกจากโรงพักสินค้าได้ิ
  2. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ให้ผู้นำของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะลงลายมือชื่อในใบสั่งปล่อยสินค้า(SLIP) เพื่อไปยื่นต่อโรงพักสินค้า (ท่าเรือ) ให้นำของออกจากโรงพัก สินค้าได้
  3. ผู้นำเข้าหรือตัวแทน ยื่นแสดงใบสั่งปล่อยสินค้า(SLIP) ต่อสถานีตรวจสอบ (Checking Post) เพื่อนำของออกจากท่าเรือิ
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
  ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

การนำของเข้าทางอากาศยาน

การนำของเข้าทางท่าอากาศยาน 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ใบขนสินค้าขาเข้า
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing Listing)
 4. ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill)
 5. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premiom Invoice) (ถ้ามี)
 6. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
 7. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
 8. A.T.A. CARNET กรณีนำเข้าชั่วคราว
 9. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า แคทตาล็อก
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงานการตรวจปล่อยของขาเข้า
 1. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่ง "ยกเว้นการตรวจ" ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะบันทึกข้อมูล ไม่ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Green Line ) พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาเข้าเป็น "ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมส่งมอบของ" โดยอัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรจะแจ้งข้อมูลการสั่งปล่อยเพื่อส่งมอบของให้ผู้นำของเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสารของผู้นำเข้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ว่าสำแดงครบถ้วนถูกต้องตรงกันแล้วจึงบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนส่งมอบของให้กับผู้นำเข้า
 2. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่ง "ให้เปิดตรวจ" ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะบันทึกข้อมูล ต้องตรวจสอบพิกัด ราคาและของ (Red Line) เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเอกสารของผู้นำเข้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ โดยตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการกำหนดราคาศุลกากร เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อนส่งมอบของให้กับผู้นำเข้า
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวง
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

การนำของเข้าทางไปรษณีย์

การนำของเข้าทางไปรษณีย์ 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และ
  1. บุคลธรรมดา นำบัตรประจำตัว หรือหลักฐานสำคัญประจำตัวอย่างอื่นมาแสดง
  2. นิติบุคคล นำหลักฐานตาม 1.1 และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้รับของต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามมาแสดง
 2. ถ้าผู้รับไปรับของด้วยตอนเองไม่ได้ ให้ลงนามมอบฉันทะ(มอบอำนาจ) และให้ผู้รับมอบฉันทะ(มอบอำนาจ) นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ(มอบอำนาจ)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ยื่นหลักฐาน ที่หน่วยธุรการเพื่อลงทะเบียนรับและกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจของในระบบศุลกากรไปรษณีย์
 2. ตรวจสอบสินค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดกล่องพัสดุไปรษณีย์ต่อหน้าผู้รับสิ่งของฯเพื่อประเมินราคาสิ่งของทางไปรษณีย์
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกการตรวจ/ประเมินบัญชีกำกับไปรษณีย์ ในระบบศุลกากรไปรษณีย์
  1. กรณีไม่มีภาระค่าภาษีให้ลงนามรับสิ่งของในสมุดทะเบียนคุมไปรษณีย์ และคำรับรองการได้รับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
  2. กรณีมีภาระภาษีให้ชำระภาษี(อากรปากระวาง) ให้เรียบร้อย แล้วลงนามรับสิ่งของในสมุดทะเบียนคุมไปรษณีย์(ทั้งนี้ ราคาสินค้าพึงประเมิน FOB ไม่เกิน 40,000 บาท สามารถชำระอากรได้ทันที)
  3. กรณีราคาสินค้าพึงประเมิน FOB เกิน 40,000 บาท ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าทางระบบ E-Import แล้วยื่นชำระภาษีอากรเช่นเดียวกับการนำของเข้าปกติ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจสินค้าเข้าในระบบ E-Import และให้ผู้รับสิ่งของ ลงนามรับสิ่งของในสมุดทะเบียนคุมไปรษณีย์
 4. รับมอบสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร