ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

การนำของถ่ายลำทางเรือ

การนำของถ่ายลำทางเรือ 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. คำร้องขอปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าถ่ายลำ
 2. ใบตราส่งสินค้า (B/L)
 3. ใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)
 4. บัญชีสินค้าสำหรับเรือ (MANIFEST) TRANSHIPMENT CARGO
 5. สัญญาทัณฑ์บน ของผู้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้จดทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำได้ หรือวางหลักประกันตามที่กรมศุลกากรกำหนด
 6. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีดำเนินการแทนผู้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ถ่ายลำ)
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. ลงทะเบียนรับคำร้องขออนุญาตขนสินค้าขึ้นบกและถ่ายลำสินค้า
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารพร้อมบันทึกเสนออนุมัติ
 3. ผู้ขอถ่ายลำวางหลักประกันตามที่กรมศุลกากรกำหนด(กรณีไม่เป็นผู้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ถ่ายลำ)
 4. กรณีถ่ายลำไปบรรทุกท่าอื่น ให้ทำหนังสือไปสอบถามเรือที่จะถ่ายลำว่ามีอยู่จริง ให้ผู้จะทำ การขนส่งสินค้าถ่ายลำ จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)
 5. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าหรือข้อมูลการกำกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางศุลกากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
 6. เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรรับข้อมูลแล้วจะแจ้งกลับเลขที่ใบขนสินค้าหรือ เลขที่ รับข้อมูลการกำกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางศุลกากรให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ ถือเป็นการอนุญาตให้ ขนส่งสินค้าจากที่ทำการศุลกากรต้นทางไปยังที่ทำการศุลกากรปลายทางได้
 7. ในการถ่ายลำสินค้าจะถูกขนส่งภายใต้การควบคุมของศุลกากรระหว่างเรือที่จะทำการขนถ่ายกับเรือที่รับบรรทุกลง
 8. เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลการถ่ายลำสำเร็จเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร และระบบฯ จะรับบรรทุกอัตโนมัติ
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)
 2. คำร้องขอขนย้ายของถ่ายลำจากทำเนียบท่าเรือที่นำเข้าไปเก็บไว้ที่ทำเนียบท่าเรือ เพื่อรอการถ่ายลำออกไป
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  นายด่านศุลกากรปัตตานี
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:44:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร