ด่านศุลกากรปัตตานี
 

พิธีการทางศุลกากร

การนำของเข้าทางเรือ

การนำของเข้าทางเรือ 

 สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรภูเก็ต ด่านศุลกากรสตูล ด่านศุลกากรกันตัง ด่านศุลกากรตากใบ
  ด่านศุลกากรกระบี่ ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช ด่านศุลกากรสิชล ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าและ/หรือใบขนสินค้า เพื่อขอรับสินค้าจากอารักขาศุลกากร/โรงพักสินค้าขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ผู้นำของเข้า/ตัวแทน จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด แล้วส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง ตรวจสอบ กับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบฯจะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้า ขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 14 หลัก ในสถานะพร้อมชำระค่าภาษีอากร
 2. ชำระค่าภาษีอากร ผู้นำเข้าหรือตัวแทน ชำระค่าภาษีอากร (กรณีมีค่าภาษีอากร) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
  1. ชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยการเงินของด่านศุลกากรสงขลา เมื่อ
  2. ชำระค่าภาษีโดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร
  3. การวางประกันลอย กรณีใบขนสินค้าที่ต้องมีการวางประกัน
  4. กรณีวางประกันของธนาคารหรือหนังสือสัญญาประกันการชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยการเงินของด่านศุลกากรสงขลา
 3. ตัดบัญชีสินค้าเพื่อตรวจปล่อย ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการตรวจสอบ ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสถานะพร้อมตัดบัญชีเพื่อตรวจปล่อยกับบัญชีสินค้าสำหรับเรือโดยอัตโนมัติ
 4. รับของนำเข้าจากอารักขาศุลกากร
  1. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งยกเว้นการตรวจ ให้ผู้นำของเข้ายื่นเอกสารในรูปแบบเอกสารแก่หน่วยบริการศุลกากร เช่น เอกสารแสดงการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆใบอนุญาต/ใบทะเบียน/หนังสืออนุญาตตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะลงลายมือชื่อในใบสั่งปล่อยสินค้า (SLIP) เพื่อไปยื่นต่อโรงพักสินค้า (ท่าเรือ) ขอนำของออกจากโรงพักสินค้าได้ิ
  2. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ให้ผู้นำของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะลงลายมือชื่อในใบสั่งปล่อยสินค้า(SLIP) เพื่อไปยื่นต่อโรงพักสินค้า (ท่าเรือ) ให้นำของออกจากโรงพัก สินค้าได้
  3. ผู้นำเข้าหรือตัวแทน ยื่นแสดงใบสั่งปล่อยสินค้า(SLIP) ต่อสถานีตรวจสอบ (Checking Post) เพื่อนำของออกจากท่าเรือิ
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
  ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 15:19:14
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร